Đăng nhập

Hướng dẫn phần đăng nhập Saigon Accounting Online

(1): Tên đăng nhập
(2): Mật khẩu
(2a): Cho phép / Không cho phép Hiển thị mật khẩu
(3): Nút lấy toàn bộ dữ liệu công ty theo Tên đăng nhập
(4): Bấm nút sổ xuống (kế bên hình ảnh (4)) để chọn dữ liệu làm việc
(5): Xác nhận (Enter)-> đăng nhập vào phần mềm kế toán
(6): Thoát (Ctrl-Q) : Thoát khỏ phần mềm kế toán
(7): Nút trợ giúp : bấm vào nút này để xem hướng dẫn tại vị trí này.