Các phím tắt cần thiết

Ctrl-S : Lưu lại

Ctrl-Q : Thoát

Ctrl-N: tạo mới

Ctrl-E: Xuất ra excel

Ctrl-P: In phiếu

Enter: Xem phiếu